Obec Trpín

Naša obec leží na Krupinskej výšine v plytkej dolinke Trpína, prítoku Litavice. Nadmorská výška v strede obce je 395 m n. m. a v chotári 375–445 m n. m. Chotár tvoria ploché chrbty s pahorkatinným reliéfom, rozrezané dolinou Trpína a jeho prítokov. Budujú ich andezitické tufity, pokryté hlbokými hlinami. Je odlesnený, lesy sú len na úbočiach doliny Slatiny. Má hnedé lesné pôdy. Naša obec Trpín sa spomína od roku 1135 ako Terpen. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Terpín, Terpen (1262), Terpen et alia Terpen(1342), Kistterpen (1370), Trpín (1786); maďarsky Terpin, Terpény.

V roku 1262 prešla z majetku hradu Hont bzovickému kláštoru. Do roku 1848 patrila panstvu Bzovík. V roku 1715 mala 19 domácností, v roku 1720 iba 13 domácností, v roku 1828 mala 32 domov a 196 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Za účasť v SNP vyznamenali 25 občanov.